Anti-mobbestrategi

Anti-mobbestrategi

for Midtsjællands Gymnasium (MSG)

Det er en af de grundlæggende værdier på MSG, at man behandler hinanden med respekt. Derfor er det helt naturligt, at det ikke kan accepteres, hvis der foregår mobning.

I skolens studie- og ordensregler er det præciseret at en respektfuld omgangstone og omgangsform er centrale værdier på skolen. Derfor forventes det, at alle behandler hinanden med respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale. Dette gælder også, når man udtrykker sig på skrift og på de sociale medier. Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret.[1]

Mobning - også digital mobning – forstås som et gruppefænomen, og kan ikke blot tilskrives enkelte individers handlinger. Mobning er dermed karakteriseret ved et fællesskab med magtubalance hvor en eller flere er ekskluderet.

På MSG forebygges mobning ved:

-          At eleverne orienteres om skolens studie- og ordensregler af rektor og klasselærer ved skoleårets start.

-          At der undervises i digital dannelse gennem hele forløbet.

-          At alle aktiviteter på skolen (undervisning, fester, caféer, osv.) afvikles på en måde, hvor alle på enhver måde behandles med respekt. At klasselærerne og klassens øvrige lærere arbejder sammen med eleverne om at have en god klasserumskultur og sikre et godt læringsmiljø.

-          At der jævnligt er evalueringer af klassen og undervisningen på semestermøder. I disse evalueringer indgår også spørgsmål om sociale og individuelle problemstillinger, fx samarbejde og fællesskab.

-          At der gennemføres elevtrivselsundersøgelser, som skal sikre at eleverne kommer til orde og er med til at sætte dagsordenen eller gøre opmærksom på diverse problemstillinger, som enten fremmer eller hæmmer læringen.

Reglerne mod mobning gælder både i og uden for skoletiden, og at ovenstående ligger i naturlig forlængelse af undervisningsmiljøloven: ”Elever i offentlig undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.”[2]

 

Hvis elever mobbes på MSG vil skolen arbejde ud fra følgende anti-mobbestrategi for at stoppe mobningen:

1. Hvis en lærer er vidne til mobning eller får kendskab til forekomsten af mobning, skal der handles snarest muligt, og senest inden for et par dage. Mobberen (eller mobberne) skal konfronteres, og det skal gøres helt klart, at mobningsadfærden er uacceptabel. Læreren, der har opdaget mobning, sørger for konfrontationen eller orienterer den relevante klasselærer eller ledelsen, som derpå sørger for at konfrontere mobberen eller mobberne.

I forhold til ofrene: Offerene skal først og fremmest beskyttes og det skal gøres klart, at de altid skal orientere skolen (klasselærer, studievejleder, ledelse mv.), hvis der opleves mobning. Desuden skal det afdækkes, om ofrene har brug for videre støtte - fx i form af samtaler med studievejleder, psykoterapeut eller psykolog. Klassens lærere og den relevante ledelsesrepræsentant for klassen orienteres og sidstnævnte kan tage stilling til yderligere tiltag, og om forældrene skal orienteres, såfremt mobbeofferet er under 18 år.

I forhold til mobberne: Når en elev eller en gruppe elever er blevet konfronteret som mobber(e), noteres det i elevjournal med en (kort) beskrivelse af mobberiet. Endvidere orienteres klassens lærere og den relevante ledelsesrepræsentant for klassen, og sidstnævnte kan iværksætte eventuelle sanktioner - jf. studie- og ordensreglerne - og tage stilling til, om forældrene skal orienteres, såfremt mobberen/mobberne er under 18 år.

2. Hvis en lærer får begrundet mistanke om, at der forekommer mobning, følges der op. Det kan fx være i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse, hvor en eller flere elever anonymt tilkendegiver en oplevelse af at være mobbet

3. Hvis en lærer har mistanke om mobning opsøger læreren de mobbede eller læreren orienterer klasselærer, studievejlederen eller ledelsen, der inden for en uge følger op på sagen.

4. Ved mistanke om mobning uden konkret kendskab til mobbeoffer: Det søges afklaret, om der forekommer mobning. Det kan fx være i forbindelse med elevtrivselsundersøgelser, hvor klasselærer eller ledelse, såfremt mindst én elev har tilkendegivet at have oplevet mobning, gør det klart, at man som mobbeoffer vil få hjælp og støtte, og at man bør orientere klasselærer, studievejleder eller ledelse om sagen.

Såfremt en mistanke om mobning bliver bekræftet følges proceduren under punkt 1.

5. Hvis et andet personalemedlem end en lærer er vidne til mobning, får kendskab til forekomsten af mobning eller har mistanke om mobning, orienteres ledelsen, der følger op på sagen - jf. punkt 1 og 2.

                    

Klageadgang

Hvis en elev oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning kan eleven klage til rektor. Det samme kan forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år. Eleven skal sende en begrundet klage.

Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø[3]

 

Anti-mobbestrategi for Midtsjællands Gymnasium (MSG) er vedtaget på bestyrelsesmøde den 23. maj 2018

 


[1] Studie- og ordensregler på Midtsjællands Gymnasium.

[2] Undervisningsmiljøloven, §1, LBK nr. 316 af 05/04/2017

[3] Undervisningsmiljøloven, §7, LBK nr. 316 af 05/04/2017

 

Kontakt os

MSG Haslev:
Skolegade 31, 4690 Haslev,
Tlf. 56 31 24 04,
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Haslev

MSG Ringsted:
Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted,
Tlf. 57 68 11 40,
Email:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan finder du vej til MSG Ringsted

EAN-nr.:5798000557437    CVR-nr:29 55 41 53

Admin